Nederlandse expeditievoorwaarden vernieuwd in 2018

Twentepoort Logistiek treedt uitsluitend op in de juridische hoedanigheid van expediteur zo communiceren we via onze voorwaarden en condities en daar waar mogelijk. Dat betekent dat op al onze werkzaamheden de meest recente “Nederlandse Expeditievoorwaarden” van toepassing zijn. In mei van dit jaar is de laatste versie (1 juli 2004) vervangen en up-to-date gemaakt. Hoe worden deze voorwaarden gebruikt, wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen en wat is het verschil tussen vervoer (vervoeren) en expeditie (doen vervoeren)?

Het gebruiken van de Nederlandse Expeditievoorwaarden

De Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn algemene voorwaarden die voor de leden van FENEX zijn opgesteld. Het worden daarom ook vaak de FENEX-voorwaarden genoemd echter heeft FENEX meerdere sets met algemene voorwaarden. Om verwarring te voorkomen kregen de voorwaarden die in 2004 zijn gepubliceerd de naam Nederlandse Expeditievoorwaarden.

In de basis bestaan de Nederlandse Expeditievoorwaarden uit algemene voorwaarden die uitgaan van de expediteur in ruime zin als dienstverlener voor een opdrachtgever. Expediteurs en logistieke dienstverleners gebruiken ze dan ook in de relatie met hun opdrachtgevers, maar niet met de door hen ingeschakelde vervoerders.

De voorwaarden zijn niet automatisch van toepassing op een overeenkomst. Om te zorgen dat de voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst met de opdrachtgever is actie nodig. Zo kunnen voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst de Nederlandse Expeditievoorwaarden van worden verklaard op de werkzaamheden en aan de opdrachtgever worden overhandigd.

Het verschil tussen vervoer (vervoeren) en expeditie (doen vervoeren)

Het verschil tussen een vervoerder en expediteur is dat een vervoerder zelf goederen vervoerd van A naar B. Een expediteur zorgt er voor at de goederen worden vervoerd van A naar B (doen vervoeren). Om als expediteur aangemerkt te worden is het gebruik van de Nederlandse Expeditievoorwaarden niet voldoende. Twentepoort Logistiek stelt daarom de voorwaarden ter beschikking op onze website en stuurt in elk mailcontact de voorwaarden mee en benoemd in de uitgebrachte offertes dat we de goederen “doen vervoeren”. Daarnaast benoemen we nergens dat we bijvoorbeeld een eigen wagenpark hebben, maar geven we aan dat we gebruik maken van logistieke partners zoals in onze missie visie en strategie te lezen is. We willen hierover geen ruimte creëren voor verwarring of discussie.

Wijzigingen in Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018

Op 1 mei 2018 zijn de oude Nederlandse Expeditievoorwaarden vervangen en in een nieuw jasje gestoken. Inhoudelijk zijn er een aantal wijzigingen waaronder het taalgebruik (gemoderniseerd), opbouw (logischer gemaakt) en er zijn wat voorwaarden herschreven (bepalingen waren gedateerd en achterhaald). Dit alles om te voorkomen dat er verwarring of discussie ontstaat tussen partijen.

Een goede verandering voor opdrachtgevers is dat in meerdere bepalingen is opgenomen dat de expediteur moet proberen om met de opdrachtgever te overleggen voordat bepaalde werkzaamheden worden verricht. Dit zou van toepassing kunnen zijn als blijkt dat er meer werk verricht moet worden of er een wijziging is die niet is voorzien en besproken. Twentepoort Logistiek zou dus u as klant altijd informeren waar mogelijk over de genomen maatregelen.

Daarnaast is een opzegbepaling opgenomen waarin de wettelijke ontbindingsregeling is versoepeld. Volgens de wet mag de overeenkomst worden ontbonden wanneer een partij niet zijn verplichtingen is nagekomen en ook niet nakomt. De in de Nederlandse Expeditievoorwaarden opgenomen regeling houdt in dat het recht op ontbinding pas ontstaat als er bij voortduring door een van de partijen tekort wordt geschoten. De termijn die partijen elkaar minimaal moeten geven is ook in de bepaling beschreven.

Het leveren van 2,5% meer of minder vanuit de opdrachtgever is uit de voorwaarden verwijderd. Ook heeft de opdrachtgever niet langer het recht op een directe uitkering van de verzekeraar als hij hierom verzoekt. Het overdragen van aanspraken uit de verzekering aan anderen worden niet door alle verzekeraars toegestaan. Dergelijke regelingen opnemen in de branchevoorwaarden is dan ook niet mogelijk.

Als laatste is er een wijziging in het arbitragereglement. Het is nu mogelijk voor partijen om gezamenlijk 1 arbiter te benoemen die het geschil zal beslechten. Ook het bezwaar tegen de kosten van de arbiters is gehoord. Op de FENEX-website zijn nu uurtarieven vastgelegd van arbiters waar onderscheid word gemaakt tussen jurist arbiter (hoger tarief) en de gespecialiseerde praktijkarbiter (lager tarief).

Vragen of opmerkingen over Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de voorwaarden die van toepassing zijn voor u als klant van Twentepoort Logistiek, dan horen we het graag. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Bron: Stichting Vervoeradres