Transport ADR goederen, ADR klassen en ADR etiketten

Transport van (milieu) gevaarlijke stoffen, of beter gezegd ADR transport, is één van de specialismen van Twentepoort Logistiek. De door ons ingezette transporteurs en vaste charters zijn bij ADR transport volledig ingericht op een veilige transportuitvoering. Alle chauffeurs zijn gediplomeerd en elk voertuig is uitgerust met de benodigde middelen en materialen om uw zending met gevaarlijke stoffen op de plaats van bestemming te krijgen.

ADR maatwerk advies

Ook voor advies over uw specifieke ADR transport binnen de supply chain bent u bij ons aan het juiste adres. We denken graag met u mee of het nou gaat om een transport naar Oost-Europa (bijv. naar Polen) of Centraal-Azië (o.a. transporten naar Irak). Samen met u gaan we kijken naar de juiste oplossing om uw gevaarlijke stoffen of goederen op de plaats van bestemming te krijgen. Onze adviseurs en planners worden voortdurend geschoold in de actuele wetgeving rondom ADR transport en kunnen u van maatwerk advies voorzien. Zo bent u altijd verzekerd van de juiste afhandeling en staat u niet voor verrassingen.

Neem contact met ons op en ontvang vrijblijvend advies of een maatwerk offerte voor uw ADR transport!

ADR klassen bij wegtransport

Uw transport van gevaarlijke stoffen kunnen we in bijna alle gevallen doen vervoeren. Onze vaste transporteurs zijn gespecialiseerd in bijna alle ADR klassen. Bevat uw zending producten die in de ADR klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 of 9 behoren? Dan bent u bij Twentepoort Logistiek aan het juiste adres voor het veilig doen vervoeren. Gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in ADR klassen. Gevarenklassen bundelen een groep stoffen die tijdens het vervoer gelijksoortig gevaar kunnen opleveren:

 • Klasse 2: Gassen 
  Zuivere gassen of gasmengsels bijv. stikstof, propaan, lpg en argon
 • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen 
  Vloeistoffen die onder bepaalde omstandigheden ontvlammen
 • Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen 
  Makkelijk ontvlambare stoffen in korrel, poeder, metaal of pastavorm
 • Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen 
  Stoffen die zonder ontstekingsbron met zuurstof uit de lucht tot ontbranding kunnen komen
 • Klasse 4.3: Stoffen die gas ontwikkelen bij water 
  Stoffen die als gevolg van een reactie met water brandbare gassen ontwikkelen
 • Klasse 5.1: Oxiderende stoffen 
  Stoffen die zelf niet brandbaar zijn, maar wel verbranding kunnen veroorzaken van andere stoffen
 • Klasse 5.2: Organische peroxiden 
  Chemisch instabiele stoffen die zichzelf kunnen ontleden, voornamelijk hulpstoffen voor kunststof
 • Klasse 6.1: Giftige stoffen 
  Stoffen die bij inademing, aanraking met de huid of inslikken de gezondheid van mensen schaden of de dood tot gevolg hebben
 • Klasse 6.2: Infectueuze stoffen 
  Stoffen die ziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren
 • Klasse 8: Bijtende stoffen 
  Chemische stoffen die de huid of slijmvliezen aantasten zoals accuzuur, zoutzuur of zwavelzuur
 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 
  Stoffen die tijdens het vervoer gevaar opleveren, maar niet onder ADR klasse 1 t/m 8 vallen.

Let op: Wij doen geen zendingen vervoeren die vallen in de klasse 1 en 7.

Voorschriften voor ADR goederen

Voor het vervoer van gevaarlijke ADR goederen gelden verschillende voorschriften:

 • vóór aanvang van het transport, zoals verpakken, etiketteren en het opmaken van documenten
 • voorschriften voor de belading van het voertuig, zoals stuwage en samenlading
 • voorschriften voor het voertuig, zoals oranje borden en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • voorschriften voor onderweg, zoals het gebruik van blusmiddelen en tunnel- en routebepalingen.

Uitgangspunt voor het toepassen van de voorschriften is de stoffenlijst in het ADR, waar alle ADR goederen zijn opgenomen met het stofidentificatienummer, ook wel UN-nummer genoemd. De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komen voor een belangrijk deel voort uit aanbevelingen van de United Nations (UN). Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods’, het zogenoemde ‘oranje boek’. Op Europees niveau worden voor het wegvervoer de regels vastgesteld door de Economische Commissie voor Europa (ECE). Binnen de ECE is het de Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP15) die de aanbevelingen van de UN uiteindelijk vervat in het ADR.

Bedrijven die zich bezighouden met het (laten) vervoeren van gevaarlijke ADR goederen, moeten iets doen aan de beveiliging van hun activiteiten. De regels maken onderscheid in maatregelen voor ‘normale’ geclassificeerde stoffen en een goed uitgewerkt beveiligingsplan voor ‘zeer risicovolle’ stoffen, die bij verkeerd gebruik of doelbewust misbruik, bijvoorbeeld bij een terroristische actie, serieuze gevolgen kunnen hebben. Beveiligingsvoorschriften omvatten de totale vervoersketen. In de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt onderscheid gemaakt tussen 'normale' gevaarlijke goederen 'zeer risicovolle' gevaarlijke goederen. Zeer risicovolle gevaarlijke goederen zijn onder andere:

 • bepaalde ontploffingsgevaarlijke stoffen
 • brandbare gassen in tanks(bijvoorbeeld LPG)
 • giftige gassen (zoals ammoniak)
 • zeer licht ontvlambare vloeistoffen in tanks (zoals benzine en aceton)
 • ammoniumnitraathoudende meststoffen
 • zeer giftige, zeer infectueuze en zeer bijtende stoffen

Wat betekenen ADR etiketten en ADR borden?

Van oudsher komt de afkorting ADR van het Franse verdrag wat in 1957 is afgesloten. In dit verdrag zijn zaken opgenomen omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen. Er zijn vele verschillende ADR etiketten en ADR borden en deze hebben allemaal betrekking op het transport van gevaarlijke ADR goederen via wegtransport. In wegtransport kunnen we nog weer onderscheid maken in colli transport, transport via tanks en losse gevaarlijke goederen. De volgende ADR etiketten en ADR borden van het ADR zijn verplicht zijn bij het transport over de weg van stoffen en producten met de betreffende gevaarsindeling.

ADR borden en ADR etiketten | Twentepoort Logistiek

Veiligheidsadviseurs

Twentepoort Logistiek beschikt vanzelfsprekend over eigen gekwalificeerde Veiligheidsadviseurs. Uw lading is daarom bij ons in vertrouwde handen, een veilig idee. Onze adviseurs zijn continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en worden voortdurend (bij)geschoold in de actuele ADR wetgeving en kunnen u van een maatwerk advies voorzien. 

Opslag van gevaarlijke ADR goederen

Heeft u tijdelijk of structureel behoefte aan opslag van uw ADR goederen? Twentepoort Logsitiek kan u ook op dit gebied ontzorgen. Vanwege veiligheidsrestricties hebben wij er voor gekozen om deze opslag extern te verzorgen, namelijk op de locatie van onze ADR partner nabij in Twente. Dit in plaats van ons opslag in ons eigen moderne warehouse en distributiecentrum aan de N36/A35 te Wierden. Redenen hiervoor zijn onder andere de bewuste keuze om onze food- en non-food goederen conform wet- en regelgeving gescheiden te behandelen en geen enkel risico op dit vlak te willen nemen. 

Twentepoort Logistiek beschikt vanzelfsprekend over eigen gekwalificeerde Veiligheidsadviseurs. Uw lading is daarom bij ons in vertrouwde handen, een veilig idee.

Transport ADR goederen, ADR klassen en ADR etiketten